REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

 1. Sklep internetowy działający pod adresem https://palonatuning.pl prowadzonym przez Palona Tuning Sp. z o.o. z siedzibą w Starej Tuchorzy, Stara Tuchorza 114, 64-232 Stara Tuchorza wpisana do Krajowego Rejestru pod numerem KRS: 0001034744, REGON: 525231598, NIP: 9231742404, adres e-mail: kontakt@palonatuning.pl , tel.: +48 661 115 869. 

 

 1. Sklep prowadzony jest przez przedsiębiorcę. 

 

 1. Sklep prowadzi sprzedaż akcesoriów do samochodów oraz usług związanych z modyfikacją pojazdów za pośrednictwem Internetu na terenie Rzeczpospolitej Polski. 

 

 1. Sklep działa na zasadach określonych w Regulaminie. 

 

 1. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu. 

 

 1. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Klienta. 

 

§ 2. Definicje 

 

Poszczególne pojęcia oznaczają: 

 

Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej; 

 

Cena – określona z złotych polskich wysokość wynagrodzenia należnego sprzedawcy od Klienta tytułem przeniesienia własności Towaru, Treści cyfrowej lub wykonania Usługi lub Usługi cyfrowej. Cena wskazana na stronie sklepu zawiera podatek VAT  

 

Klient – osoba, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie; 

 

Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 

 

Konto – indywidualnie przypisany zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sklepu do którego Klient poprzez podanie nazwy i hasła ma indywidualny dostęp; 

 

Przedsiębiorca Konsument – przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162), który dokonuje nabycia towaru lub usługi niezwiązanego z profilem swojej działalności gospodarczej lub zawodowej;  

 

Regulamin – niniejszy Regulamin; 

 

Sprzedawca – podmiot określony w §1 ust. 1 Regulaminu; 

 

Sklep – sklep internetowy określony w §1 ust. 1 Regulaminu; 

 

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489 z późn. zm.). 

 

Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, która jest przedmiotem umowy pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem 

 

Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną lub stacjonarnie przez Sprzedawcę; 

 

 

§ 3. Wymagania techniczne 

 

 1. Do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia podłączonego do Internetu z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową obsługującą stronę kodową UFT-8 (i ewentualnie arkuszami stylów, dzięki czemu portal sklepu internetowego będzie wyglądał przejrzyście), a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. 

 

 1. Do dokonania zakupów w Sklepie jest wymagane posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (skrzynki elektronicznej). 

 

 1. W celu nabycia towarów Klient nie jest zobowiązany założenia konta na stronie Sklepu. 

 

 

§ 4. Cena i opłaty 

 

 1. Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu Usług są ceną brutto (zawierającą podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. 

 

 1. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu jak również opisy Usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego ceny stają się wiążące. 

 

 1. Sklep przyjmuje płatności w następujących formach: 

 1. przelewem za pośrednictwem usługi płatności – Przelewy24; 

 1. za pośrednictwem przelewów tradycyjnych; 

 1. za pobraniem. 

 

 1. W przypadku zamówienia niepotwierdzonych lub nieopłaconych przez Klienta, Sklep skontaktuje się z Klientem i wyznaczy termin do uzupełnienia opłaty zamówienia. W przypadku niedochowania przez Klienta terminu, zamówienia będą anulowane. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 

 

 1. W przypadku Konsumenta, Sklep wystawia dowód sprzedaży, w przypadku przedsiębiorców lub Przedsiębiorcy Konsumenta, Sklep wystawia fakturę jako dowód sprzedaży. Na prośbę Konsumenta, Sklep może wystawić fakturę VAT. W przypadku wystawienia faktury, Klient zobowiązany jest o tym poinformować Sprzedającego przed dokonaniem płatności. 

 

 

§ 5. Zamówienia 

 

 1. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie jest zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem izaakceptowanie jego treści. 

 

 1. Sklep przyjmuje zamówienia przez siedem dni w tygodniu przez całą dobę. 

 

 1. Zawartość witryny internetowej Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia przez Klienta nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. 

 

 1. Zamówienia w Sklepie można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronach Sklepu. 

 

 1. Podczas dokonywania zamówienia Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych, w szczególności imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail, telefonu komórkowego.  

 

 1. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą. 

 

 1. Sprzedający potwierdzi Klientowi zawarcie umowy na odległość na trwałym nośniku niezwłocznie, nie później niż w chwili dostarczenia rzeczy.  

 

 1. Informacje zawarte w potwierdzeniu zamówienia stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa. 

 

 1. Sprzedawca zaczyna realizację zamówienia niezwłocznie po zawarciu umowy i wpływu środków na rachunek Sprzedającego. Przy każdym towarze lub usłudze znajduje się informacja na temat czasu realizacji danego Zamówienia. W przypadku zwłoki powyżej 60 dni od daty planowanej realizacji Zamówienia wskazanej w Zamówieniu, Klientowi po upływie tego czasu przysługuje prawo odstąpienia od Zamówienia.  

  

 

§ 6. Dostawa  

 

 1. Klientowi przysługują następujące formy dostawy zamówionego towaru: 

 1. za pośrednictwem firmy kurierskiej; 

 1. paczkomaty; 

 1. odbiór osobisty. 

 

 1. W przypadku przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej, Klient ma obowiązek zweryfikować w momencie odbioru, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy Towar nie jest uszkodzony. W przypadku, gdy opakowanie lub Towar są uszkodzone, Klient obowiązany jest nie przyjąć przesyłki i sporządzić protokół szkody zgodnie z regulaminem danej firmy kurierskiej oraz skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedawcą. Powyższe postanowienie ma zastosowanie również podczas odbioru przesyłki w punkcie odbioru, jeśli taka jest oferowana przez firmę kurierską i została wybrana przez Kupującego.  

 

 

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy  

 

 1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny. 

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 

 1. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; 

 1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; 

 1. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

 1. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

 1. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 

 1. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

 1. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 

 1. zawartej w drodze aukcji publicznej; 

 1. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy; 

 1. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta. 

 

 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie listu poleconego przesłanego na adres Sklepu lub na adres email Sklepu. Sklep niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

 

 1. Konsument lub Przedsiębiorca Konsument ma obowiązek na swój koszt zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem). W przypadku nie odesłania Towaru, Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania zwrotu dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania Towaru. 

 

 1. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy i otrzymania Towaru lub potwierdzenia od Kupującego wysłania do Sprzedającego zwracanego Towaru jest zobowiązany zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności w tym koszty przesyłki do Klienta Towaru, z zastrzeżeniem, że Sprzedawca zwraca najtańszy oferowany w Sklepie koszt dostarczenia Towaru. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

 

 1. Przesyłki ze zwracanym Towarem nadane za pobraniem lub na koszt Sprzedawcy nie będą przyjmowane. 

 

 1. Poprzez zawarcie umowy Klient potwierdza, iż został pouczony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru, a w przypadku zakupu Towaru wykonanego indywidualnie dla Klienta, Klientowi nie przysługuje praw odstąpienia od umowy. 

 

 1. Formularz wraz z dalszą instrukcją odstąpienia stanowi załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu. 

 

§ 8. Odpowiedzialność za zgodność z umową 

 

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na podstawie odpowiedzialności za zgodność z umową, jeżeli Usługa jest niezgodna z Umową. 

 

 1. Towar jest niezgodny z umową, jeżeli niezgodne z umową pozostają: 

 1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji; 

przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował; 

 1. cele, do których zwyczajowo używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk; 

 1. ilość i cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że: 

a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć, 

b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób, 

c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy; 

 1. opakowania, akcesoria i instrukcje, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać; 

 1. jeśli towar nie jest takiej samej jakości jak próbki i wzory, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy i nie odpowiada opisowi takiej próbki lub takie wzoru 

 

 1. Sklep może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy lub Sklep może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. 

 

 

 1. Sklep odpowiada z tytułu odpowiedzialności za zgodność z umową, jeżeli niezgodność towaru z umową zostanie stwierdzona w okresie dwóch lat od momentu jego wydania. W przypadku wymiany Towaru lub spełnieniu Usługi na nowy termin ten biegnie od początku 

 

 1. Reklamacja może zostać złożona w dowolnej formie. Klient może złożyć reklamację na adres poczty elektronicznej Sklepu określonego w §1 ust. 1 Regulaminu lub poprzez przesłanie oświadczenia na adres pocztowy Sklepu. W oświadczeniu Klient powinien opisać wadę i określić swoje żądanie przewidziane w ramach rękojmi.    

 

 1. Klient powinien złożyć Sklepowi żądanie wynikające z odpowiedzialności za zgodność z umową nie później niż w ciągu roku od dnia zauważenia wady. 

 

 1. W terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji, Sklep rozpatrzy jej zasadność. W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni uznaje się, że reklamacja jest zasadna. Jeżeli Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sklep nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. 

 

 1. Po uznaniu reklamacji Klient powinien na koszt Sklepu dostarczyć wadliwą rzecz do miejsca wskazanego przez Sklep. W przypadku gdy z uwagi na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru będzie nadmiernie utrudnione, Konsument jest zobowiązany udostępnić Towar na miejscu, w którym się znajduje. 

 

 1. Koszty wymiany lub naprawy Towaru ponosi Sklep. 

 

 

§ 9. Dane osobowe 

 

Szczegółowe informacje na temat danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności. 

 

 

§ 10. Prawa autorskie 

 

 1. Treści zamieszczane na stronie Sklepu stanowią własność Sklepu lub osób trzecich od których Sklep otrzymał zgodę na korzystanie. 

 

 1. Wszelkie treści umieszone na stronie Sklepu są chronione prawem autorskim i bez zgody właściciela nie mogą być używane lub zmieniane. 

 

 1. Logo Sklepu jest prawnie chronione. 

 

 1. W przypadku naruszenia przez Klienta praw autorskich, Sklep będzie dochodził roszczeń na drodze cywilnej lub/i karnej. 

 

 

§ 11. Pliki Cookies i pozostałe kwestie techniczne 

 

 1. Sklep korzysta z tzw. plików Cookies na zasadach określonych w Polityce prywatności. 

 

 1. Pliki Cookies mają na celu dostarczyć dane statystyczne dla Sklepu o aktywności Klienta na podstawie ostatnio oglądanych produktach, informacji na temat sesji, w celu dobrania oferty dostosowanej do potrzeb i zainteresowań Klienta. 

 

 1. W przypadku pojawienia się hiperłączy podczas korzystania z witryny Sklepu przez Klienta, Sklep nie odpowiada za ich treść i niezgodność z obowiązującym prawem. 

 

 1. Korzystanie ze Sklepu i pobieranie plików odbywa się na odpowiedzialność Klienta. 

 

§ 12. Kody rabatowe 

 

 1. Kod rabatowy – hasło udostępnione przez Sklep uprawniające do otrzymania jednorazowego rabatu. 

 

 1. W przypadku kodu indywidualnie zaadresowanego, wyłącznie adresat jest uprawniony do jego wykorzystania. 

 

 1. Kodu rabatowego nie można sumować z innymi promocjami, rabatami, zniżkami etc, 

 

 1. Kod rabatowy posiada termin ważności każdorazowy wskazany w momencie jego udostępniania. 

 

 1. Rabat przysługujący z Kodu rabatowego nie może być wymieniany na ekwiwalent pieniężny. 

 

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie indywidualnego Kodu rabatowego przez nieuprawnioną osobę trzecią, chyba że utrata lub udostępnienie osobie nieuprawnionej Kodu rabatowego została uprzednio zgłoszona. 

 

§ 13. Opinie o Usługach  

 

 1. Sprzedawca nie weryfikuje opinii o Usługach wystawianych przez użytkowników na stronie internetowej Sklepu.  

 

 

§ 14. Pozostałe postanowienia 

 

 1. Niniejszy Regulamin stanowi nierozłączną część umowy sprzedaży. 

 

 1. Strony obowiązuje prawo polskie. 

 

 1. Wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się do Przedsiębiorcy Konsumenta zawierającego umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.  

 

 1. Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozstrzygać wszelkie spory w drodze polubownej. W przypadku braku rozstrzygnięcia w drodze polubownej lub nieuzasadnionej zwłoki jednej ze stron w celu rozwiązania polubownego, strona może dochodzić roszczeń na drodze sądowej. W przypadku Konsumentów, Konsument może dochodzić swoich roszczeń przed rzecznikami konsumentów. Szczegółowe informacje znajdują się w siedzibach lub na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl 

 

 1. Regulamin może ulec zmianie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta. 

 

 1. Klient może kontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie: https://msite-dev.pl/edger_sklep/  oraz za pośrednictwem adresu e - mail: edger.biuro@gmail.com. Sklep udzieli odpowiedzi na kontakt niezwłocznie, w czasie nieprzekraczającym 3 dni roboczych od momentu otrzymania wiadomości. Wyżej wymieniony termin nie biegnie w dni świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy. Zapytania można również kierować na adres korespondencyjny. 

 

 1. Klient może skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem infolinii pod numerem telefonu: +48 661 115 869 która funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00.  

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą publikacji jego na stronie Sklepu. 

 

 

Załączniki: 

Kontakt

Chętnie pomożemy

Jeżeli masz dodatkowe pytania lub specjalne wymagania odnośnie modyfikacji kierownicy to wyślij do nas wiadomość ze szczegółowym opisem.